• banner01

12 tonna Mylar lentalary Filippinlere iberildi

12 tonna Mylar lentalary Filippinlere iberildi

12 tonna Mylar lentalary Filippinlere iberildi

Poçta wagty: 06-25-2021

  Serediň:200

Filippinlerden müşderimize ýaňy 12 tonna poliester lentalary iberendigimizi paýlaşýarys.
Bu ýene-de yzyna gaýtarmak buýrugy, müşderi öň başga ölçegli poliester lentalary satyn alýar, önümlerimiziň hilini we üpjün ediş ukybymyzy gaty gowy bilýärler, sebäbi müşderilere zerur bolan poliester lentany 10-dan 100-e çenli üpjün edip bileris, islendik ululygy talaplara görä düzüp bolýar.Mundan başga-da, müşderiniň hemişe saýlamagynyň bir sebäbi, bäsdeşlige ukyply bahalary hödürleýäris.
Biziň üpjün edýän poliester lentamyzyň ýokary dartyş güýji, ýokary döwülme uzalmagy, ýokary ereýän temperatura we ýokary dielektrik güýji ýaly örän ýokary öndürijiligi bar, ol diňe bir elektrik kabelinde, maglumat kabelinde, süýüm optiki kabelinde ulanylman, eýsem ulanylyp bilner. transformatorlar, kommutatorlar, elektrik hereketlendirijileri we ş.m., şu wagta çenli transformatorlar, kommutatorlar, elektrik hereketlendirijileri pudagyndan birnäçe müşderimiz bar, olar bizden sargyt goýmazdan ozal, hemmesi biziň nusgalarymyzy synagdan geçirdiler.
Diňe pad poliester lentasy bilen üpjün etmän, eýsem poliester lentalary hem öndürýäris.
Pad lentalary bilen deňeşdirilende, spool lentalar uzyn metrleriň artykmaçlyklaryna eýedir, şonuň üçin müşderiler poliester lentalary ulananlarynda, padleri ýeke-ýekeden üýtgetmegiň zerurlygy ýok, şeýlelik bilen, müşderi kabelini has köp wagt tygşytlap biler. umumy, spool lenta maglumat kabellerinde has köp ulanylýar.
Ine, aşakdaky ýaly käbir lenta suratlary:

Spool Type Mylar Tapes

Spool görnüşi Mylar lentalary

PET tape packing

PET lentalary gaplamak

Şonuň üçin poliester lentalary gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Biz hünärmen, höwesjeň, möhüm zat poliester lentany ýokary hilli we gowy baha bilen üpjün etmegimizdir.

Spool packing

Mylar lentalaryny gaplamak