Biz hakda

au3

Eşli inin, direktor

ONE WORLD, sim we kabel önümçilik desgalaryna we synag enjamlaryna gönükdirilen LINT TOP-yň üstünlikli işlemeginden bäri ikinji kompaniýamyzdyr.

Sim we kabel dünýäni baglanyşdyrýar, bu hem uzak ýol geçmeli.Aşakda 4G ýerine 5G, giňden ulanylýan ýokary temperaturaly geçiriji kabeller, suwasty gämi kabeli.

Biziň görşümiz: DÜNLD .NI Yşyklandyrmak we birikdirmek

Biziň wezipämiz: Has köp kabel zawodlarynyň kömekçisi.

Has arzan bahadan kabel öndürmäge ýa-da hilini ýokarlandyrmaga has köp zawodlara kömek ediň, şeýlelik bilen müşderi tutuş bazarda bäsdeşlige ukyply bolup biler.

Ine, BIR DÜN.. Çykýar.
Hytaýdan sim we kabelleriň çig malynyň ähli çeşmeleri bilen BIR SÖ .GI, 2 ýylyň içinde azyndan 1000 kabel zawodyna maddy taýdan gowulaşmak üçin kömek bermegi maksat edinýäris.

{T_W(9K~6~]6V}6{HCFT{NC
au1

  KOMPANI PRA PROFILI

BIR DÜNLD CA KABEL MATERIALLARY LTDelektrik kabellerinde we optiki süýümli kabellerde ulanylýan kabel materiallaryna ünsi jemleýär.

Üç zawodymyz bar:
Birinjisi, lentalara, şol sanda suwy bloklaýan lentalara, mika lentalaryna, poliester lentalara we ş.m. gönükdirilýär.
Ikinjisi, esasan, kopolimer bilen örtülen alýumin lentalary, alýumin folga mylar lentasyny, mis folga mylar lentasyny we ş.m. öndürmek bilen meşgullanýar.
Üçünjisi, esasan, poliester baglaýjy ýüplük, FRP we ş.m. goşmak bilen optiki süýümli kabel materiallaryny öndürýär. Şeýle hem, üpjün ediş gerimimizi giňeltmek üçin optiki süýüm, aramid ýüplük zawodlaryna maýa goýduk, bu hem müşderilere ähli materiallary almaga has köp ynandyryp biler. arzan bahasy we tagallalary bilen.

Materiallarymyzy gowulaşdyrmak üçin hünärmen tehniki toparymyz bar.Şol bir wagtyň özünde material gözleg institutlary we kollejleri bilen materiallary taýýarlaýarys.Munuň netijesinde materiallary arzan bahadan, has ýokary hilli, ygtybarly we daşky gurşaw öndürijiligi bilen üpjün edýäris.Müşderiler materiallarymyzy ulanmak bilen arzan bahadan, ýöne has ýokary hilli kabeller öndürip bilerler.

Hytaýyň baş edarasy bilen birlikde indi üç hyzmat merkezini döretdik:
Afrika üçin Aliair we Tunis, Eastakyn Gündogar üçin Müsür.Hyzmat merkezlerindäki ähli tehnikler, müşderilerimize hünär tehniki goldaw berip biljek 20 ýyldan gowrak kabel zawodlarynda işlediler.Geljekde müşderimiziň öz wagtynda we güýçli tehniki goldaw alyp biljekdigine göz ýetirmek üçin Günorta Amerikada we Günorta-Günbatar Aziýada hyzmat merkezini gurarys.

Bütin dünýäde elektrik toguna we signallaryň ýaýramagyna ünsi jemlemek bilen, BIR DÜN members members agzasy, DÜNLD .I birleşdirmek, has gowy BIR DÜN. .I tanamak üçin ähli tagallalary edýär.

   NYME ÜÇIN DÜNLD .NI SAYLASY ..

au33_2

Hyzmatdaşlarymyz

UTEX logo

Nexans logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

UTEX logo

main markets from ONE WORLD